Polska Szko?a w Clonmel - Telefon Zadzwo?, dowiedz si? wi?cej
085 831 32 42

Polska Szkoła w Clonmel

Naszą szkołę tworzymy właśnie dla Ciebie
STRONA W PRZEBUDOWIE
Polska Szko?a w Clonmel - O nas

Mamy zaszczyt poinformowa? Pa?stwa, ?e od wrze?nia 2009r. w Clonmel rozpocz??a sw? dzia?alno??

POLSKA SZKO?A.

Clonmel w hrabstwie Tipperary to niewielkie miasteczko otoczone górami Comeragh.
Dolina skupia kilka ga??zi przemys?u, staj?c si? domem ró?nego pochodzenia emigrantów.

Najbardziej liczn? mniejszo?ci? narodow? s? tu Polacy.

Inicjatorami powstania szko?y w Clonmel byli rodzice polskich dzieci dorastaj?cych poza krajem. Zmagaj?c si? z trudno?ciami i ograniczeniami postanowili realizowa? wa?ne zadanie dla losów polskiej wspólnoty narodowej
– da? swym dzieciom szans? na nauk? j?zyka polskiego poza krajem, tu w Irlandii.

Daj? im tym samym wi?ksz? mo?liwo?? wyboru na przysz?o??...

Clonmel Polish School to zarejestrowane zgodnie z irlandzkim prawem stowarzyszenie polonijne non-profit, które powsta?o w celu zorganizowania popo?udniowych lekcji j?zyka polskiego, historii oraz matematyki jako alternatywy do sobotnich wyjazdów dzieci, do oddalonego Waterford, Limerick, Cork czy te? Dublina.

dowiedz si? wi?cej
Polska Szko?a w Clonmel - Facebook Polska Szko?a w Clonmel - Forum Polaków z Hrabstwa Tipperary

Wkrótce w szkole...


Konkurs Ortograficzny Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii ''Mistrz Ortografii 2016''

W imieniu Rady Szkoly, Rady Pedagogicznej, Rodziców i Uczniów Polskiej Szkoly w Clonmel
pragniemy serdecznie podziekowac za ufundowanie nagród wielkiego finalu
Konkursu Ortograficznego Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii ''Mistrz Ortografii 2016''.
Impreza niezwykle udana!!! Jak zwykle dzieki Panstwa hojnosci!!!


Polska Szko?a w Clonmel bierze udzia? w projekcie Szko?a.pl. Projekt jest wspó?finansowany ze ?rodków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizacj? zadania "Wspó?praca z Poloni? i Polakami za granic? w 2015 r."/ The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task "Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2015."

Clonmel Polish School to bezprofitowe stowarzyszenie polonijne, którego g?ównym celem jest organizacja popo?udniowej szko?y dla dzieci z hrabstwa Tipperary w po?udniowej Irlandii. Dodatkowym wa?nym celem jest d?ugoterminowe przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z j?zyka polskiego jako j?zyka obcego oraz matematyki w irlandzkich szko?ach.

Szko?a dzia?aj?ca przy stowarzyszeniu otrzyma?a od Ambasady RP w Dublinie dofinansowanie w kwocie 646 euro.

Dotacja ta zosta?a przeznaczona na zakup lektur szkolnych oraz pomocy dydaktycznych niezb?dnych w edukacji polonijnej.


Informacje dla rodziców

Polska Szkoła w Clonmel - Najbli?sze wydarzenie w szkole

Nowy rok szkolny 2016/2017 rozpoczyna się 5 września br.

Instytucje wspierające

Nasza placówka wspierana jest między innymi przez:

Polska Szko?a w Clonmel - Ambasada RP w Dublinie